Hello,

These are the results for Kallisto and Blastx:

http://owl.fish.washington.edu/scaphapoda/marco/output_kallisto/output_IMARPE-12/abundance.tsv

http://owl.fish.washington.edu/scaphapoda/marco/output_kallisto/output_IMARPE-18/abundance.tsv

http://owl.fish.washington.edu/scaphapoda/marco/output_kallisto/output_IMARPE-19/abundance.tsv

http://owl.fish.washington.edu/scaphapoda/marco/blastx/blastx.outfmt6